วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองสำหรับการควบคุมมลพิษทางแสง

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Abstract


ผลกระทบจากมลพิษทางแสงจากการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
เวลากลางคืน ประกอบกับการขาดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะที่สอดรับกับการขยายตัวของเมืองหรือสอดรับ
กับการควบคุมการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในเวลากลางคืน ล้วนทำให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมการศึกษาวิจัยทาง
ดาราศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น หลายประเทศจึงได้ตอบสนองต่อปัญหามลพิษทาง
แสง โดยกำหนดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะเพื่อควบคุมมลพิษทางแสงที่อาจกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็คและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น


คำสำคัญ: 1. มลพิษทางแสง. 2. ประเภทของมลพิษทางแสง. 3. ผลกระทบของมลพิษทางแสง. 4. กฎหมายผังเมือง.

Full Text: PDF