วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

การใช้วารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาสภาพการใช้วารสารวิชาการสำหรับการค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2.) เพื่อศึกษาวิธีการประเมินวารสารวิชาการสำหรับการค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3.) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้วารสารวิชาการสำหรับการค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ปีการศึกษา 2553 จำนวน 256 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษามีความคิดเห็นว่า การใช้วารสารวิชาการในรูปสิ่งพิมพ์มีความจำเป็นต่อการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ โดยใช้วารสารวิชาการ 4-6 ครั้งต่อเดือน นิยมใช้วารสารฉบับใหม่มากที่สุดและเป็นภาษาไทย อ่านเนื้อหาในบทความทั้งหมด สืบค้นโดยใช้หัวเรื่อง และสืบค้นจากฐานข้อมูลวารสาร (รายการสาธารณะแบบออนไลน์ หรือOPAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าการทำวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ์ แหล่งค้นคว้าคือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. นักศึกษามีวิธีการประเมินเพื่อเลือกใช้วารสารวิชาการโดยพิจารณาจากสาระสังเขปและเนื้อหาในบทความ
และต้องอ่านแล้วเข้าใจง่ายทั้งภาษาและวิธีเขียน และพิจารณาจากความรู้ความสามารถ คุณวุฒิของผู้แต่ง และเลือก
วารสารวิชาการที่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการ
3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการใช้วารสารวิชาการ ได้แก่ วารสารวิชาการมีกำหนดออกไม่ต่อเนื่อง
ไม่สะดวกในการใช้บริการวารสารในห้องสมุด เนื่องจากขอยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้ และแก้ไขปัญหาโดยใช้
วัสดุสารสนเทศอื่นๆ แทนวารสารวิชาการ

คำสำคัญ: 1. การใช้วารสารวิชาการ. 2. วารสารวิชาการ. 3. นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

Full Text: PDF