วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

การท่องเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคม และวัฒนธรรมในเมืองเ

ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร
Abstract


งานวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเก่าภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางประชากรศาสตรข์ องผพู้ กั อาศยั ในเขตชมุ ชนเมืองเก่าภูเก็ต 2.) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองเก่าภูเก็ตต่อผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมจากการเปิดสถานบันเทิงยามราตรี 3.) เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปิดสถานบันเทิงยามราตรีของประชาชนในเขตเมืองเก่าภูเก็ต มีวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 560 คน ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมจากการเปิดธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีในเขตเมืองเก่ายังอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ชุมชนแสดงความกังวลต่อปัญหาสำคัญสามด้าน คือ ปัญหาการดื่มสุราและยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชน ปัญหาการค้าประเวณีและปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชน นอกจากนี้ การวิจัยยังชี้ว่า ความร่วมมือจากคนในชุมชน การเจรจากับภาคธุรกิจรวมทั้งการเรียกร้องการดูแลจากภาครัฐเป็นวิธีการช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบและรณรงค์การจัดการการท่องเที่ยวแบบเมืองที่ยั่งยืน ผลการศึกษามีประโยชน์โดยตรงในการช่วยวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวแบบเมืองอย่างสร้างสรรค์

คำสำคัญ: 1. การท่องเที่ยวแบบเมือง. 2. ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม. 3. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี.

Full Text: PDF