วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

โครงการออกแบบเครื่องเรือนรับแขกภายใต้แนวคิดจิตรกรรมฝาผนังไทย

นภดล สังวาลเพ็ชร
Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนรับแขก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากช่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสกุลช่างเพชรบุรี จำนวน 30 ท่าน เน้นศึกษาถึง คุณลักษณะ คุณค่า และคุณสมบัติของงานจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าเรื่องราวเทพชุมนุม เป็นเรื่องราวที่สามารถสะท้อนคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณารามได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งเรื่องราวเทพชุมนุมมีองค์ประกอบศิลป์ที่โดดเด่นได้แก่ เส้นสินเทา สี ประกอบด้วย พื้นขาว 50% สีแดงชาด 25% สีทอง (ทองคำเปลว) 15% และเขียวหม่น 10% นอกจากนี้ยังประกอบด้วยลวดลายอีก 3 ลักษณะ ได้แก่ ลายไทย ลายไทยเลียนแบบธรรมชาติ
และลายธรรมชาติ ประกอบกับลักษณะของแสงที่ส่องเข้ามาจากช่องประตูทั้ง 5 บาน ซึ่งองค์ประกอบศิลป์เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนรับแขกเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ความสง่างามภูมิฐาน และน่าเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยเพื่อกิจกรรมในการรับแขกรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างลงตัว

คำสำคัญ: 1. การออกแบบเครื่องเรือนรับแขก. 2. เครื่องเรือนรับแขก. 3. จิตกรรมฝาผนังไทย.

Full Text: PDF