วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

ชุดผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติสำหรับงานอดิเรก

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติสำหรับงานอดิเรกจากการผลิตสีธรรมชาติด้วยวิธีการอัดเม็ดสีและศึกษาความคิดเห็น ของผู้บริโภคที่มีต่อ ชุด ผลิตภัณฑ์ โดยชุด ผลิตภัณฑ์ออกแบบภายใต้แนวคิดต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยสังเกตการณ์กลุ่มผู้ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจความต้องการรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลมาใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 แบบ ซึ่งแนวคิดแรกสื่อความเป็นพื้นถิ่น และแนวคิดที่สองสื่อความทันสมัย หลังการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วได้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อทำการปรับปรงุและผลิตเป็นต้นแบบสำหรับทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ต่อไป การเก็บข้อมูลความคิดเห็นทำโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยอายุ 20-29 ปี มี 82 เปอร์เซ็นต์ และอายุ 30 ปีขึ้นไป มี 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น
นักศึกษา และเป็นพนักงานของรัฐ/เอกชนและอาชีพอิสระในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานและค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปีเห็นด้วยมากกับลักษณะของชุดผลิตภัณฑ์ แต่มีความคิดเห็นต่อชุดผลิตภัณฑ์แนวคิดแรกกับแนวคิดที่สองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเห็นด้วยกับชุดผลิตภัณฑ์ในแนวคิดที่สองมากกว่าชุดผลิตภัณฑ์ในแนวคิดแรก ผลการวิจัยอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และอาจเป็นผลิตภัณฑ์งานอดิเรกตัวเลือกใหม่สำหรับ
ทุกคนในอนาคต

คำสำคัญ: 1. ชุดผลิตภัณฑ์มัดย้อม. 2. สีธรรมชาติ. 3. งานอดิเรก.

Full Text: PDF