วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

การศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร

วินัดดา อุทัยรัตน์
Abstract


การวิจัยครั้งนี้นำเสนอการออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร โดยมุ่งเน้นให้เป็นหนังสือประเภทส่งเสริมการอ่านที่ถือว่าเป็นสื่อการเรียน (Instructional media) ชนิดหนึ่ง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติเรื่องสุดสาคร และเพื่อประเมินความพึง พอใจของผู้เชี่ยวชาญครูนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และผู้ปกครองที่มีต่อหนังสือนิทานสามมิติ เรื่ออง สุดสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กและนิทาน จำนวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 2 ตัวแทนครูประจำชั้น ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 1 ท่าน กลุ่ม ที่ 3 กลุ่ม นักเรียนชั้น ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 30 คน และ กลุ่มที่ 4 กลุ่ม ผู้ปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จำนวน 30 คน โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1.) ขั้นตอนการศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร จำนวน 1 เล่ม (1 รูปแบบ) และ แบบสอบถามด้านการประเมินผลงานการออกแบบตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่มีต่อหนังสือสามมิติ เรื่องสุดสาคร และ 2.) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแก่หนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร ที่ปรับปรุงตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จำนวน 10 เล่ม (1 รูปแบบ) พร้อมกับแบบสอบถามด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
หนังสือ สามมิติเรื่อง สุดสาคร ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ซึ้ง ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินงานออกแบบจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( = 4.09) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ในภาพรวมพบว่า กลุ่มที่1 มีความพึงพอใจมาก ( = 4.49) 2) กลุ่มที่ 2 มีความพึงพอใจมาก ( = 3.81) กลุ่มที่ 3 มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.89) และ กลุ่มที่ 4 มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.51)
สรุปได้ว่าการออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร สามารถนำไปใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายได้ และนำไปเป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาหนังสือสามมิติเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้

คำสำคัญ: 1. หนังสือสามมิติ. 2. สุดสาคร. 3. นักเรียนชว่ งชั้นที่ 1. 4. สื่อการเรียน.

Full Text: PDF