วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

การสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุกระดาษทำมือ

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
Abstract


การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคจากวัสดุกระดาษทำมือ เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ศิลปินนิยมมาสร้างสรรค์ผลงาน ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับการใช้กระดาษมีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน ในโลกตะวันตกและตะวันออกต่างมีความสัมพันธ์กับการใช้กระดาษทั้งสิ้น ทั้งในแง่ของการใช้ในลักษณะการตอบสนองทาง
ด้านกายภาพ และทางด้านจิตใจ หมายถึง การใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการบันทึก การสื่อสาร หรือใช้กับภาชนะข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ส่วนการตอบสนองทางด้านจิตใจ คือการบันทึกบทสวดตามความชื่อและความศรัทธาในลักษณะของคัมภีร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละศาสนา จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
กรรมวิธีจากวัสดุกระดาษทำมือ พบว่าเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ศิลปินสามารถแสดงออกทางเทคนิคที่น่าสนใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ศิลปินรุ่นหลังสามารถนำไปบูรณาการทางเทคนิคในผลงานสร้างสรรค์ของตนเองได้ ทั้งนี้ยังสามารถนำ ความรู้และประสบการณ์จากการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ใน นกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนโดยทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการแสดงออกตลอดจนเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

คำสำคัญ: 1. การสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุกระดาษทำมือ.

Full Text: PDF