วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 2 (2012)

ความเข้าใจของชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย

สุภัทรา ลูกรักษ์
Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจของชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจิมทอมสัน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจของผู้บริโภคชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบลวดลายไทยให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความเป็นสากลงานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงความเข้าใจในด้านต่างๆ ของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผ้าไหมไทยหรือการเลือกซื้อผ้าไหมเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึก ยังคงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในระดับที่ดี ลวดลายกราฟิกและสีสันของผ้าไหมไทยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยมากด้วยและผู้บริโภคยังให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อจากเนื้อผ้าการสัมผัส ลวดลายกราฟิกแบบเสมือนจริงรวมทั้งแบบนามธรรมและลวดลายไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สามารถแสดงความสวยงามที่ดึงดูดใจผู้บริโภคได้ดีเท่าที่ควร การพัฒนารูปแบบลวดลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะช่วยส่งเสริมและสื่อสารศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้เป็นอย่างดี ผลงานลวดลายไทยกราฟิกรูปสัตว์กลับทำให้ผู้บริโภคชาวต่างชาติรู้จักผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยได้เป็นอย่างดี ถ้านักออกแบบที่คิดจะสร้างสรรค์ผลงานด้านลวดลายกราฟิกไทย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้แนวทางออกแบบลวดลายกราฟิกไทยที่จะนำมาใช้ในลักษณะที่ควรมีลายละเอียดไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถที่จะสื่อสารได้เข้าใจง่ายๆ แต่ก็ไม่ควรออกแบบให้ผิดไปจากแบบแผนไทยมากจนทำให้เสียความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลาย การนำลวดลายกราฟิกไทยมาใช้ในการออกแบบต่างๆ ช่วยอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยให้แพร่หลายและเกิดการพัฒนาต่อยอดไปในระดับสากล

คำสำคัญ : 1. ลวดลายไทย. 2. ผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย. 3. สากล. 4. ลวดลายกราฟิก.

Full Text: PDF