วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ธัชฤทธิ์ ปนารักษ์
Abstract


การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด มีวัตถุประสงค์สี่ประการคือ เพื่อ (1.) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ หลักธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนเก่งที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด (2.) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตลักษณะซึ่งประกอบด้วย การมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ทัศนคติทางบวก ความเชื่ออำนาจในตนและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด (3.) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และ (4.) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากตัวแบบการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด เพื่อพัฒนาให้พัฒนาการจังหวัด
เป็นคนเก่ง และคนดี สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสม ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พัฒนาการจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดจำนวน 6 คน โดยใช้เกณฑ์การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยตั้งเกณฑ์ว่าต้องเป็นพัฒนาการจังหวัดที่มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 15 ปี รวมถึงต้องยินดีที่จะให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก อาศัยการวิเคราะห์เส้นทาง และการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนโดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลรวมต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสามลำดับแรกได้แก่ การจัดการความรู้ การมีทัศนคติที่ดี และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานซึ่งผลดังกล่าว สอดคล้องกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรง

คำสำคัญ : 1. ประสิทธิภาพ. 2. การบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.

Full Text: PDF