วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 : ข้อท้าทายหลักสูตรการท่องเที่ยวและการผลิตบุคลากรฯ

อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์
Abstract


การศึกษานี้วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการหลักสูตร จุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรการบริการและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามและแนวทางการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยใช้การวิจัยเอกสาร การสำรวจตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากอาจารย์หัวหน้าสาขาการบริการและ/หรือการท่องเที่ยวเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ทั้งหมด 40 แห่ง รวมจำนวนหน่วยตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คนและการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มรวม 2 ครั้งที่ Hanoi University และที่ Thai Nguyen University of Economics and Business Administration (TUEBA) ซึ่งใช้เทคนิคเดลฟาย และวิธีการสุ่มแบบเจาะจงในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวม 14 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้เพียงร้อยละ 50 ของความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรมีจุดแข็งด้านการจัดการ เช่น หลักสูตรมีความทันสมัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการปฎิบัติแก่นักศึกษาและมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ส่วนจุดอ่อนคือ การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนในทุกด้านรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและมหาวิทยาลัยในอาเซียนควรเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การจัดประชุมวิชาการสัมมนาและการทำวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว อาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบันในอาเซียน

คำสำคัญ: 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2. หลักสูตรการท่องเที่ยว. 3. การผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม.

Full Text: PDF