วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

คำสรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำเทียบเคียงในภาษาไทย

กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบต่างคำสรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำเทียบเคียงของคำสรรพนามนี้ในภาษาไทย โดยอาศัยข้อมูลจากคลังข้อมูลสองภาษาสองทิศทางซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นร่วมสมัยภาษาเยอรมัน
และภาษาไทยพร้อมบทแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่าภาษาไทยมีรูปของคำเทียบเคียงคำสรรพนาม man
ในภาษาเยอรมัน 14 รูป ทั้งนี้ ประโยคภาษาไทยที่เทียบเคียงได้กับประโยคที่ใช้ man ในภาษาเยอรมันส่วนใหญ่เป็นประโยค
ที่ไม่มีประธาน การใช้ประธานไร้รูปจึงถือเป็นคำเทียบเคียงที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับโครงสร้างภาษาเยอรมันที่ใช้คำสรรพนาม man ส่วนคำเทียบเคียงรูปอื่นๆ สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความหมายเป็นบุรุษ สรรพนามบุรุษที่ 1 กลุ่มที่มีความหมายเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3 และกลุ่มที่เป็นอนิยมสรรพนาม (“ใคร”) ในขณะที่ภาษาเยอรมันแสดงรูปของประธานที่เป็นมนุษย์ด้วยการใช้คำสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงอย่าง man ภาษาไทยเลือกใช้กลวิธีที่ในประโยคไม่ปรากฏรูปประธาน ซึ่งเป็นการทำให้บุคคลที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนี้ ไม่ต้องมีรูปปรากฏ

คำสำคัญ: 1. คำสรรพนาม man. 2. คำเทียบเคียง. 3. ภาษาเยอรมัน. 4. ภาษาไทย.

Full Text: PDF