วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

สมรรถนะที่จำเป็นของฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

สมานใจ ขันทีท้าว
Abstract


อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ไทยมีการแข่งขันสูงและการพัฒนารายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพสูงนั้น ส่วนหนึ่งเกิด จากสมรรถนะของบุคลากรในฝ่ายผลิตรายการเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพจึงเป็นสาระสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ถึงคุณภาพของรายการที่เผยแพร่ให้ผู้ชมทั่วประเทศ ดังนั้น การค้นหาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรที่ผลิตรายการโทรทัศน์จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย โปรดิวเซอร์ โครโปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ จำนวน 121 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบสัดส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ วิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบและข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะที่จำเป็นของฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์เรียงลำดับความสำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบทักษะการจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การสื่อสารและนำเสนอ ความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 2 ด้านความคิด ประกอบด้วยความคิดรวบยอด ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่ 3 ด้านกระบวนการผลิต การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะที่จำเป็นของฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน คือไค-สแควร์เท่ากับ 113.151 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 85 ค่า Probability level เท่ากับ .019 ค่า X2/ df (CMIN/DF) เท่ากับ1.347 ค่า RMR เท่ากับ .020 ค่า GFI เท่ากับ .928 และค่า AGFI เท่ากับ .898 ค่า RMSEA เท่ากับ .041 และค่า CFI เท่ากับ .979 แสดงว่า รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ: 1. สมรรถนะ. 2. ทักษะการจัดการ. 3. กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์.

Full Text: PDF