วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SMEs

จารุณ อภิวัฒน์ไพศาล
Abstract


โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีช่วยให้ธุรกิจ SMEs ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษแล้วยังทำให้รายงานทางการเงินสามารถนำเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้ทันเวลาโดยผลลัพธ์ที่ได้อยู่ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีมาใช้กับธุรกิจ SMEs นั้นสามารถทำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เองภายในธุรกิจ การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรม ซึ่งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นทำให้ธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศอีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกทางภาษี เช่น การจัดเก็บสำเนาอย่างเป็นระบบทำให้การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเกิดความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนั้นมีหลักคิด 5 ประการ ได้แก่ บุคลากรเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ความคุ้มค่าต่อการลงทุน การเลือกผู้พัฒนาโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และคุณภาพของโปรแกรม ซึ่งข้อควรระวังในการเลือกใช้คือ ไม่ควรคำนึงถึงราคาเป็นหลักและไม่ควรเลือกโปรแกรมที่ทำงานได้เกินความจำเป็นของธุรกิจมากเกินไป การเลือกโปรแกรมที่รองรับอนาคตมากเกินไปอาจทำให้ระบบงานปัจจุบันเกิดความล้มเหลวถึงแม้ว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในปัจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นระบบอิงเว็บมากขึ้นแล้วก็ตาม

คำสำคัญ: 1. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี. 2. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 3. บัญชี.

Full Text: PDF