วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 32, No 1 (2011)

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดยใช้แนวคิดเรื่องสมรรถนะ

วนิดา เขียวงามดี
Abstract


บทความฉบับนี้มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างให้การทำงานของข้าราชการและส่วนราชการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย
ใช้สมรรถนะหลักที่เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน จำนวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1.) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation -ACH) เป็นความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ (2.) บริการที่ดี (Service Mind - SERV) เป็นความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3.) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) เป็นความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ (4.) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity- ING) เป็นการดำรงตำแหน่งและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฏหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ (5.) การทำงานเป็นทีม (Teamwork - TW) เป็นความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ

คำสำคัญ: 1. สมรรถนะ. 2. สมรรถนะหลัก. 3. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ.

Full Text: PDF