วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 2 (2011)

การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มณี ชินณรงค์
Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.) เพื่อวิเคราะห์การพยากรณ์การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4.) เพื่อ
นำาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่าง จากอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 40 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 338 ตัวอย่าง และทวนสอบข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกคณบดีและทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการจำนวน 11 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1.) ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี และพบว่าในทุกด้านที่ศึกษา คือด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการประกันคุณภาพมีการบริหารจัดการในระดับดีเช่นเดียวกัน 2.) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเรียงระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ ภาวะผู้นำ (r = .737) คุณภาพบุคลากร (r = .688) คุณภาพเทคโนโลยี (r = .642) ความสามารถของบุคคล (r = .508) ปริมาณเทคโนโลยี (r = .642) ค่านิยม (r = .468) วิสัยทัศน์ร่วม (r = .516) การเรียนรู้เป็นทีม (r = .481) งบประมาณ (r = .676) ความคิดอย่างเป็นระบบ (r = .499) กรอบความคิด (r = .516) 3.) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นำ คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และ
ค่านิยม สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการได้ ร้อยละ 69.70 (R2=0.697 F=126.707 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ เท่ากับ .01) 4.) รูปแบบที่นำเสนอประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ คณะวิทยาการจัดการได้ทั้ง 6 ตัวแปร

คำสำคัญ: 1. การบริหารจัดการ. 2. ภาวะผู้นำ. 3. คุณภาพบุคลากร. 4. คุณภาพเทคโนโลยี. 5. ความสามารถของบุคคล. 6. ปริมาณเทคโนโลยี. 7. ค่านิยม.

Full Text: PDF