วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 2 (2011)

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณ

เรวัต สุขสิกาญจน์
Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง ภายใต้บริบทชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเทคนิค AIC มาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง จำนวน 20 คน มีการดำเนินการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 วงรอบ แนวทางหลักในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คือ ผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน และยังคงอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์หัตถกรรมหนังตะลุงอยู่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างมีกระเป๋าสะพาย 1 ใบ กระเป๋าถือแบบมีสายสะพาย 2 ใบ กระเป๋าถือ 2 ใบ และชุดเครื่องประดับ 2 ชุด โดยนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม

คำาสำคัญ: 1. ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง. 2. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. 3. ชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตำบลปากพูน.

Full Text: PDF