วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 2 (2011)

ความสัมพันธ์ทางการค้ากับการแสวงหาอำนาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23

ธีระวัฒน์ แสนคำ
Abstract


เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีทรัพยากรสำคัญและเป็นชุมทางการคมนาคมในภูมิภาค ทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นชุมทางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญ ในพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็นช่วงระยะเวลาที่พ่อค้าชาวต่างชาติมาติดต่อค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาจำนวนมาก ส่งผลให้เมืองพิษณุโลกได้อาศัยผลประโยชน์ทางการค้าแสวงหาอำานาจเพื่อต่อรองและสร้างดุลอำานาจกับศูนย์อำนาจรัฐ และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาวต่างชาติ บ้านเมืองใกล้เคียงและเมืองบริวาร
คำาสำคัญ: 1. เมืองพิษณุโลก. 2. กรุงศรีอยุธยา. 3. ของป่า. 4. ความสัมพันธ์ทางการค้า. 5. การแสวงหาอำนาจ.

Full Text: PDF