วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 2 (2011)

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
Abstract


การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม 4 ชุด ได้แก่ จิตรกรรมชุด จิตรกรรมวัสดุผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ ผลงานจิตรกรรมชุดรูปลักษณ์จากท้องถิ่น ผลงานจิตรกรรมชุดสีสันจากท้องถิ่น และผลงานจิตรกรรมชุดรูปลักษณ์ท้องถิ่นปัตตานี โดยได้นำแรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนเรือกอและ สถาปัตยกรรม กริช และเทคนิคการเขียนเทียนบนผ้าบาติกที่พบเห็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ซึ่งในการนำาเสนอจะคำานึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ โดยเน้นการจัดวางแบบเรียบง่าย มีความเหมาะสมในเนื้อหา เรื่องราวของภาพผลงาน จึงเกิดทิศทางของผลงานที่มีลักษณะผลงานจิตรกรรมวัสดุผสมในลักษณะเฉพาะตน และบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในวิชา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนำเสนอต่อสาธารณชน

คำาสำคัญ: 1. งานสร้างสรรค์จิตรกรรม. 2. รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี

Full Text: PDF