วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 2 (2011)

ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม : เกณฑ์กำหนดความหมายจากภายนอก

ณฐิกา ครองยุทธ
Abstract


ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในปรัชญาภาษาได้แก่ ปัญหาที่ว่าอะไรคือเกณฑ์กำหนดความหมาย เกณฑ์นั้นเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตหรือโลกภายนอก ทฤษฎีความหมายกระแสหลัก เช่น ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ มีแนวคิดที่ว่าเกณฑ์ในการกำหนดความหมายนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาวะจิต ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นทัศนะแบบเกณฑ์กำหนดความหมายจากภายใน ฮิลลารี่ พัทนัมโต้แย้งทัศนะดังกล่าว โดยการเสนอตัวอย่างโลกแฝดเพื่อแสดงให้เห็นว่า สภาวะจิตไม่เพียงพอแก่การกำหนดความหมาย และทัศนะนั้นยังไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลกภายนอกได้ พัทนัมจึงได้เสนอแนวคิดเรื่องเกณฑ์กำหนดความจากภายนอกซึ่งอธิบายว่า ความหมายของคำ
หรือประโยคมีที่มาจากการใช้คำของคนในชุมชนและโลกภายนอกได้แก่ ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ ในโลก
บทความนี้มีข้อสรุปว่า ถึงแม้ว่าแนวคิดของเรื่องเกณฑ์กำหนดความหมายจากภายนอกสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลกภายนอกได้ แต่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมนุษย์

คำาสำคัญ: 1. ปรัชญาภาษา. 2. ทฤษฎีความหมาย. 3. ฮิลลารี่ พัทนัม. 4. เกณฑ์กำาหนดความหมายจากภายนอก

Full Text: PDF