วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 1 (2011)

การจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การ ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่

วิมล อรรจนพจนีย์
Abstract


วิมล อรรจนพจนีย์, วันชัย ริจิรวนิช, กระมล ทองธรรมชาติ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการทั่วทั้งองค์การในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร ระดับคุณภาพขององค์การ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การ และศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร จำนวน 392 คน จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 15 แห่ง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาสร้างสมมติฐานเพื่อการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ จากนั้นเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลจำนวน 16 คน และการจัดสัมมนากลุ่มเพื่อให้ได้แนวความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัยพบว่า 1.) สภาพปัจจุบันของการจัดการโดยรวมด้านผู้รับบริการ (1) มีปัญหาการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (2) มีปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ด้านสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้ให้บริการ พบว่า
มีปัญหาความทันสมัยของข้อมูลเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 2.) ระดับคุณภาพขององค์การทั้งคุณภาพขั้นต้นและ
คุณภาพขั้นปลายอยู่ในระดับสูง 3.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขององค์การในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากรตามลำดับ ได้แก่ การสร่างผลลัพธ์ให้เป็นรูปธรรม การมีเป้าหมายที่ชัดแจ้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพ จิตสำนึกแห่งคุณภาพ การมีความเห็นชอบร่วมกัน การมีวาจาสุภาพ การรับรู้ต้นทุนแห่งคุณภาพ การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการมีความปรารถนาดี 4.) สามารถนำมาสร้างเป็นตัวแบบซึ่งพบว่าการใช้แนวทาง
ของการจัดการคุณภาพโดยรวมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การจะทำให้เกิดการดำเนินงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
ทั้งคุณภาพขั้นต้นและคุณภาพขั้นปลาย

คำสำคัญ: 1. การจัดการคุณภาพโดยรวม. 2. คุณภาพขององค์การ. 3. สรรพากรพื้นที่.

Full Text: PDF