วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 1 (2011)

การแปลแต่งร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสำานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม

ชนิดา สีหามาตย์
Abstract


บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิธีการแปลร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสำนวนเจ้าพระยา พระคลัง (หน) ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย ด้วยการเปรียบเทียบกับอรรถกถาเวสสันตรชาดก ผลการศึกษาพบว่าเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ใช้วิธีการแปลโดยขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงเนื้อความหรือรายละเอียดบางประการ และใช้วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ได้แก่ การเสนอเชิงปริมาณด้วยการกล่าวซ้ำ และการอธิบายแสดงเหตุผล แสดงรายละเอียด และให้ข้อมูล เพื่อโน้มน้าวใจให้รับรู้สารเรื่องทานและปัญญาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของตนและผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคมในสมัยกรุงธนบุรีจนถึง ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะนโยบายด้านการศาสนาและสังคมในรัชกาลที่ 1

คำสำคัญ : 1. เจ้าพระยาพระคลัง(หน). 2. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก, การแปล.

Full Text: PDF