วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 1 (2011)

การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน

ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
Abstract


บทความเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน” เป็นการผสมผสานความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ เข้ากับหลักการดำเนินชีวิตในทางสังคม โดยบทความนี้ใช้หน่วยครัวเรือนเป็นกรณีศึกษา มีวิธีการดำเนินการศึกษาโดยเน้นถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในทางธุรกิจ เทียบเคียงกับการบริหารความเสี่ยงของครัวเรือน และการอภิปรายปรากฏการณ์จากผลลัพธ์ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงครัวเรือนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ชีวิตของครัวเรือนมีความสุข โดยปราศจากความเสี่ยง

คำสำคัญ: 1. ความเสี่ยง. 2. การบริหารความเสี่ยง. 3. ครัวเรือน.

Full Text: PDF