วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 31, No 1 (2011)

การศึกษาและออกแบบผนังโฟมสำเร็จรูปที่ใช้เป็นแบบหล่อคอนกรีตได้ในตัวเพื่อใช้ใน การก่อสร้

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์,


Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบผนังโฟมสำเร็จรูปที่ใช้เป็นแบบหล่อคอนกรีตได้ในตัว หรือ ICF (Insulating concrete forms) และประยุกต์ระบบการก่อสร้างขึ้นใช้สำหรับอาคารพักอาศัยในประเทศไทย ในการศึกษาได้ออกแบบผนัง ICF และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของผนัง ศึกษาสูตรและคุณสมบัติของโฟม PVC (Poly vinyl chloride) ที่อาจใช้แทนโฟม EPS (Expanded poly styrene) เพื่อการผลิตผนัง ICF ออกแบบบ้านต้นแบบขึ้น 2 หลัง โดยใช้ชิ้นส่วนผนังและระบบการก่อสร้างที่ออกแบบขึ้น คำนวณโครงสร้างอาคาร และประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้าน แล้วจึงวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของบ้านทั้ง 2 หลังเปรียบเทียบกับบ้านทั่วไป โดยใช้โปรแกรม EnergyPlus
ผนัง ICF ที่ออกแบบขึ้นใช้เป็นแบบหล่อสำเร็จรูป (Panel System) มีขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.20 X 1.20 X 0.18 เมตร (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) และมีช่องกลวงอยู่ภายในสำหรับใช้เทคอนกรีต (โครงสร้าง) ผลิตขึ้นจากโฟม EPS และใช้กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบบุเป็นวัสดุผิวสำเร็จทั้งสองด้าน ผลการทดลองสูตรโฟม PVC พบว่าสามารถต้านทานแรงอัดได้ดี แต่ยังมีค่าความหนาแน่นสูง และการใช้หัวขึ้นรูปแบบปลายเปิดที่มีใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถขึ้นรูปหรือจัดรูปของชิ้นงานโฟมให้มีรูปร่างที่แน่นอนได้ ส่วนผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยของบ้าน ICF ชั้นเดียว และบ้าน ICF สองชั้นที่ออกแบบขึ้น พบว่ามีราคาสูงกว่าของบ้านทั่วไป 1.9% และ 7.6% ตามลำดับ และผลการวิเคราะห์พลังงาน พบว่าในกรณีที่เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ บ้าน ICF ชั้นเดียวและบ้าน ICF สองชั้น จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปีได้ 7.4% และ 5.9% ตามลำดับ

คำสำคัญ : 1. ผนังโฟม. 2. ระบบการก่อสร้างบ้าน. 3. บ้านประหยัดพลังงาน. 4. ผนังเบา. 5. แบบหล่อผนังคอนกรีต.

Full Text: PDF