วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 2 (2010)

ตลาดสด: การสร้างเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

สุวิดา ธรรมมณีวงศ์
Abstract


บทความเรื่อง ตลาดสด: การสร้างเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อวิพากษ์ต่อการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวได้ทำให้คุณค่าของสังคมในด้านอื่นๆ ขาดหายไป โดยเฉพาะการเข้าถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และคุณค่าของกลไกทางสังคมที่มีบทบาทในอดีตที่ขับเคลื่อนโดยระบบชุมชนอันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ระบบดังกล่าวประกอบด้วย เศรษฐกิจแบบครอบครัวที่ใช้แรงงาน เศรษฐกิจชุมชนและเครือข่าย งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัด รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ พบว่าการสร้างเศรษฐกิจชาติจากเศรษฐกิจของประชาชนโดยใช้แนวคิดเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมทั้งในพื้นที่ชนบท และเมือง. ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมรวมถึงรัฐ จึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประชาชนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม.

คำสำคัญ: 1. ตลาดสด. 2. เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม. 3. เศรษฐกิจประชาชน. 4. เศรษฐกิจทางเลือก.

Full Text: PDF