วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 2 (2010)

ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
Abstract


บนพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและบรรทัดฐานการตอบแทน นำไปสู่การศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ปัจจัยสาเหตุได้แก่ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ และ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ที่มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยผล ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และ ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยผ่านตัวแปรกลาง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตำรวจชั้นประทวน สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 ผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สำหรับการทดสอบความเป็นตัวแปรกลาง พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมทั้งสองด้านกับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร แต่ไม่มีลักษณะความเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมทั้งสองด้านกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้มีการอภิปราย สรุปผล และประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

คำสำคัญ : 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร. 2. ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์. 3. ความยุติธรรมด้านกระบวนการ. 4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร. 5. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่.

Full Text: PDF