วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 2 (2010)

ทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่งคณิตศาสตร์

ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ
Abstract


การศึกษาเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทุกหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาจะบรรจุวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบันที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ซึ่งต่างจากหลักสูตรในอดีต
จากงานวิจัยของเจเอ็ม รอสส์ และ เอชอาร์ ซิมพ์สัน พบว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวทำนายความก้าวหน้าในการเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในทุกระดับชั้น นี่คือความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นผู้ปกครองจึงจำเป็นที่จะหาวิธีทำให้บุตรหลานของตนเรียนคณิตศาสตร์เก่ง
ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนเห็นว่า การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์เก่งต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสามด้าน คือ
1. องค์ประกอบด้านตัวนักเรียน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม เชาว์ปัญญา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และการฝึกทบทวนแบบฝึกหัด
2. องค์ประกอบทางโรงเรียน ได้แก่ ความเป็นผู้นำด้านวิชาการของอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ ประสบการณ์การสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
3. องค์ประกอบทางบ้าน ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง การส่งเสริมของผู้ปกครอง และการหมั่นดูแลกวดขันให้นักเรียนทำการบ้านและทบทวนแบบฝึกหัด

คำสำคัญ : การสอนคณิตศาสตร์.

Full Text: PDF