วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 2 (2010)

กวามโตเมืองไทยโซ่ง

ทวี สว่างปัญญางกูร
Abstract


บทความนี้เสนอคำแปลเป็นไทยและเวียดนาม ตอนแรกของตำนานกวามโตเมืองฉบับภาษาไทยโซ่ง (หรือลาวโซ่ง) กับการพิมพ์ภาษาไทยโซ่งด้วยฟอนต์คอมพิวเตอร์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งวางอักษรตามแป้นภาษาไทย พร้อมคำถ่ายถอดเสียงอ่าน ด้วยสัทอักษรสากล IPA
ชาวไทยโซ่งคือ เชื้อสายชาวไทดำ ซึ่งบรรพชนได้ติดตามกองทัพสยาม จากสิบสองจุไท ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือประเทศเวียดนาม เข้ามาอยู่เมืองสยามเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้ว
ชนชาติไทดำเป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทกลุ่มหนึ่งในประเทศเวียดนาม ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเดี่ยนเบียนและจังหวัดเซินลา เป็นส่วนมาก
ในเวียดนาม ได้มีการรวบรวมเรื่องกวามโตเมืองได้ประมาณ 30 กว่าสำนวน
ในการแปลกวามโตเมืองฉบับไทยโซ่งครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับคำปรึกษาจากดร.หว่างเลือง ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทในเวียดนามและอาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม นักวิชาการชาวไทยโซ่งอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ด้านคำอ่านผู้เขียนใช้สัทอักษรระบบเสียงของวิศรุต สุวรรณวิเวก จากวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2524 อย่างไรก็ดี หากมีข้อบกพร่องก็เป็นของผู้เขียนเองคนเดียว
ฟอนต์ภาษาไทดำ ภาษาเวียดนาม และ IPA ที่ใช้ในบทความนี้เป็นผลงานออกแบบส่วนตัวของผู้เขียนเช่นกัน
คำสำคัญ: 1. ภาษาไทยโซ่ง 2. ประวัติชนชาติไทยโซ่ง 3. ภาษาไทดำ

Full Text: PDF