วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
Abstract


     ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ดั้งเดิมของมนุษย์พัฒนาจาก หัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยมาขัดเกลาให้น่าใช้และมีความสวยงาม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่สะท้อนกระบวนความคิดในการออกแบบ การเลือกสรรวัสดุ รูปแบบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแสดงให้เห็นลักษณะการใช้สอยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จนถึงภูมิปัญญาของช่าง ศิลปหัตถกรรมมิได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ทำกันทั่วโลกก่อนที่การปฏิวัตอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผลิตด้วยมือมาเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถผลิตด้วยเครื่องจักรกล ทำให้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านหลายประเภทยังดำรงคุณค่ามาจนปัจจุบัน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างน่าสนใจ

คำสำคัญ: 1. หัตถกรรม. 2. ศิลปหัตถกรรม. 3. ลักษณะเฉพาะถิ่น. 4. วิจิตรศิลป์. 5. ประยุกต์ศิลป์. 6. ศิลปะพื้นบ้าน.

Full Text: PDF