วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ : กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้

พยัต วุฒิรงค์, เจษฎา นกน้อย


Abstract


     ในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม องค์การจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการและกระบวนการใหม่ๆ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจฐานความรู้ หลายองค์การมีการนำการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาใช้เป็นกลยุทธ์หลัก บทความนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันและมีความสำคัญต่อองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน องค์การต้องมองกระบวนการทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวและทำควบคู่กัน เมื่อองค์การสามารถสร้างให้พนักงานเกิดการจัดการความรู้แล้ว นวัตกรรมในองค์การเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและมีผลการปฏิบัติงานสูงในที่สุด

คำสำคัญ: 1. การจัดการความรู้. 2. นวัตกรรมองค์กร. 3. การสร้างสรรค์นวัตกรรม.

Full Text: PDF