วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

ชีวิตราษฎรไทยสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : มุมมองผ่านการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ของกองทัพ

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
Abstract


     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้เห็นผลกระทบจากการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ที่มีต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรไทยในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาอันเป็นที่ตั้งของสถานีปาดังเบซาร์ ที่กองทัพใช้ในการขนส่งกำลังบำรุงจากไทยข้ามแดนไปยังมลายู รวมทั้งจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพรและระนองซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า และทางรถไฟสายชุมพร-กระบุรีที่กองทัพสร้างเชื่อมต่อจากทางรถไฟสายใต้ที่มีอยู่เดิมเพื่อขนส่งกำลังบำรุงไปยังพม่า ผลจากการวิจัยพบว่า ในขณะที่กองทัพญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายในการใช้ทางรถไฟสายใต้และทางรถไฟทหารสายใหม่ทั้งสองสายในการขนส่งกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงอาหาร เพื่อเป็นกองกำลังบำรุงให้กับกองทัพทั้งในมลายูและพม่าได้สำเร็จ แต่การเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ของกองทัพญี่ปุ่นได้ส่งผลให้ราษฎรไทยในท้องถิ่นต้องประสบกับปัญหาการใช้เงินดอลลาร์ทหารญี่ปุ่น ปัญหาเครื่องอุปโภคบริโภคราคาสูง ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร และปัญหาเรื่อง “ผู้หญิงปลอบขวัญ” ของทหารญี่ปุ่น ผลของการวิจัยนี้จึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจทางการทหารเข้ามาควบคุมและมีอำนาจเหนือในการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกต่อการขนส่งบนทางรถไฟสายใต้ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะข้าวให้กับกองทัพอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องตลอดสงคราม โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ราษฎรไทยได้รับ

คำสำคัญ: 1. ชีวิตคนไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา. 2. สงครามมหาเอเชียบูรพา. 3. กองทัพญี่ปุ่น. 4. ทางรถไฟสายใต้ของไทย

Full Text: PDF