วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

การสร้างตำแหน่งแห่งที่ของ “เมืองแพร่” ในประวัติศาสตร์ “ชาติไทย” : จากเมืองกบฏสู่เมืองที่จ

ชัยพงษ์ สำเนียง
Abstract


     การเข้าใจกระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ เป็นเสมือนแบบจำลองของพลวัตของความ เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย และประวัติศาสตร์ยังมีสถานะเป็นเครื่องยืนยันตำแหน่งแห่งที่ใน “ชาติไทย” ที่แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองต่างๆ ผูกพันเชื่อมโยงกับ “ชาติไทย” ในสถานะใด ซึ่งจะส่งผลต่อ “การรับรู้” ภาพลักษณ์ และความทรงจำต่อบ้านเมืองนั้นๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ
ประวัติศาสตร์จึงเป็น “ความหมาย” ที่กำหนดทิศทางของบ้านเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และที่สำคัญประวัติศาสตร์นำมาสู่ตัวตนของบ้านเมือง และผู้คนของบ้านเมืองนั้นๆ ซึ่งนำมาสู่การสร้างประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของตนภายใต้กระแสประวัติศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลในเวลานั้นๆ
ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในบทความนี้จึงมุ่งเสนอให้เห็นพลวัตของประวัติศาสตร์ในสังคมไทยที่มีความผันแปร และเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้พรมแดนของประวัติศาสตร์มีการปักและถอนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงประวัติศาสตร์ไม่เคยตาย แต่รับใช้ผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง

คำสำคัญ: 1. ประวัติศาสตร์เมืองแพร่.

Full Text: PDF