วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการปฏิเสธอิทธิฤทธิ์ปาฏิ

อิสรา อุปถัมภ์
Abstract


     พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเป็นพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติแต่ไม่ปรากฏภาพตอนมารวิชัย นักวิชาการบางท่านอธิบายถึงสาเหตุของการไม่ปรากฏภาพตอนนี้ว่าเป็นเพราะพุทธศาสนาในแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ต้องการปฏิเสธเรื่องราวที่เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งขัดแย้งกับข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้ แท้จริงแล้วการเรียบเรียงพุทธประวัติในแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นน่าจะเชื่อในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อความในพระไตรปิฎกบาลีโดยตรง ทำให้มีเรื่องราวจำนวนมากที่เชื่อว่าแต่งขึ้นภายหลังเช่นในชั้นอรรถกถาลงมานั้นไม่ได้รับการยอมรับ และไม่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม

คำสำคัญ: 1. จิตรกรรมฝาผนังสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2. จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ.

Full Text: PDF