วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal), Vol 30, No 1 (2010)

ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับลูกขุนข้าทูลละอองในกฎมณเทียรบาล

วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
Abstract


          บทความนี้เป็นการดึงสาระบางประการของกฎมณเทียรบาลมาศึกษาภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระมหา กษัตริย์กับเหล่าลูกขุนข้าทูลละออง (ตามคำศัพท์ที่ปรากฏในกฎมณเทียรบาล แต่เอกสารในสมัยต่อมา เรียกว่าขุนนางข้าราชการ) ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ความสัมพันธ์กับฝ่ายหน้าที่ปรากฏคือความหวาดระแวงเกรงว่าคนเหล่านี้คิดจะแย่งชิงราชบัลลังก์ ส่วนความสัมพันธ์กับฝ่ายในเป็นลักษณะความคาดหวังให้บุคคลเหล่านี้รักษาพระเกียรติยศและจารีตประเพณีโดยไม่กระทำการอันลบหลู่พระเกียรติยศของพระองค์

คำสำคัญ : 1. กฎมณเทียรบาล. 2. ข้าราชการฝ่ายใน.

Full Text: PDF