วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. แบบตีพิมพ์ ได้เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี 2523 ฉบับที่ 1
2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ ปี 2553 ฉบับที่ 1Vol 37, No 2 (2560)

Vol 37, No 2 (2560)

Table of Contents

ปกใน

กองบรรณาธิการและสารบัญ Details PDF
journal surdi

บทความประจำฉบับ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านบทอ่านเล่าเรื่องโดยใช้กลวิธีโครงสร้างเรื่องเล่า Abstract PDF
บุญญริน บุญาบริรักษ์, วิสาข์ จัติวัตร์
การผลิตภาพยนตร์สารคดีด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพ Abstract PDF
ชญานุช วีรสาร
การรับรู้คุณค่าและความคาดหวังของบุคคลต่างประสบการณ์ที่มีต่อลวดลายผ้ามัดย้อม Abstract PDF
เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
กลยุทธ์การตลาดขนมทอดกรอบ จังหวัดสงขลา Abstract PDF
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคในชุมชน Abstract PDF
ภัทรธิรา ผลงาม
วิเคราะห์เนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฎในวรรณกรรมล้านนาค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหาร Abstract PDF
วิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
แนวคิดมหาปุริสลักษณะพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย Abstract PDF
ฉลองเดช คูภานุมาต
“วิสาหกิจชุมชน” ปฏิทรรศน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ Abstract PDF
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
ผู้หญิงแกร่งแห่งมณีปุร์ อินเดีย Abstract PDF
โสภนา ศรีจำปา
คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทใหญ่ Abstract PDF
พรรณิดา ขันธพัทธ์
การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารจุดจับใจด้านความรักระหว่างวัยทวีน Abstract PDF
ยศไกร ไทรทอง
เมื่อแฟชั่นคือชีวิต Abstract PDF
ศิวรี อรัญนารถ, พัดชา อุทิศวรรณกุล
สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ กุศโลบายที่แฝงมากับประเพณี ตัวอย่างคติความเชื่อ ภาคใต้ Abstract PDF
เกษร ผลจำนงค์
สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพล ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง Abstract PDF
ฟาติมา ไทยเศรษฐ, ประสงค์ กัลยาณะธรรม
การพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ Abstract PDF
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาไทย Abstract PDF
ศิวพร สุวรรณมณี

ปกหลัง

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ Details PDF
journal surdi


ISSN 0857-5428 (Print)
ISSN 2586-8489 (Online)