ประกาศ การจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความทั้ง 3 ฉบับ โดยจัดเก็บบทความละ 2,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอก และ 100 USD สำหรับผู้เขียนชาวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

   Effective from October 1st , 2016 Silpakorn University Science and Technology Journal charges 2,000 THB per submission for authors in Thailand and 100 USD per submission for authors from other countries. Publication charges will be waived if at least one of author affiliation is Silpakorn University.
   Please note that this charge does not guarantee eventual acceptance, and that all manuscripts must be subject to review by at least two referees before a decision is made by the editorial board.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.su.ac.th/announce.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : journals.surdi@gmail.com
                                       โทร. 065-0704679, 034-255808

View Journal | Current Issue

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)

ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) พ.ศ.2560

View Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, AND ARTS

Volume 17 Number 1 (January-April, 2017) is now available online

View Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL

Volume 11 Number 1 (January-April, 2017) is now available online

View Journal | Current Issue