ประกาศ การจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความทั้ง 3 ฉบับ โดยจัดเก็บบทความละ 2,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอก และ 100 USD สำหรับผู้เขียนชาวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.su.ac.th/announce.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ journals.surdi@gmail.com

View Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL

Volume 10 Number 2 (May-August, 2016) is now available online

View Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, AND ARTS

Volume 16, No.1 (January-April) 2016 is now available online

View Journal | Current Issue

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)

ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) พ.ศ.2559

View Journal | Current Issue