ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

      ตามที่ได้มีประกาศจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบุคคลภายนอก ทั้ง 3 ฉบับ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในอัตราบทความละ 2,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น

      เนื่องจากได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ จากอัตราบทความละ 2,000 บาท เป็น บทความละ 3,000 บาท และให้ยกเลิกการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

     โดยเริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

อัตราค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
      อัตราค่าตีพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
      อัตราค่าตีพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
      ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.su.ac.th/announce(25-07-60).pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : journals.surdi@gmail.com
                                       โทร. 065-0704679, 034-255808

View Journal | Current Issue

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)

ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.2560View Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, AND ARTS

Volume 17 Number 3 (September-December, 2017) is now available onlineView Journal | Current Issue

SILPAKORN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL

Volume 11 Number 3 (September-December, 2017) is now available onlineView Journal | Current Issue